19 lutego 2020. imieniny: Arnold, Konrad, Marceli
Formy pracy Zespołu

FORMY PRACY ZESPOŁU

SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA

Pomoc Psychologiczna:

  • Udzielanie pomocy psychologicznej osobom dorosłym, dzieciom, rodzinom naturalnym, zastępczym oraz o adopcyjnym

  • Podejmowanie działań edukacyjno - profilaktycznych dla rodziców

  • Kompleksowa diagnoza sytuacji życiowej rodzin niewydolnych wychowawczo

  • Wczesne wykrywanie nieprawidłowości rozwojowych dzieci z pogranicza normy i upośledzenia

  • Działania psychoedukacyjne wobec młodzieży poprzez treningi umiejętności porozumiewania się z rówieśnikami i dorosłymi

  • Działania edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień i zagrożeń cywilizacyjnych skierowane do dzieci, młodzieży oraz rodziców

Pomoc Pedagogiczna:

  • Udzielanie pomocy pedagogicznej osobom, dzieciom, rodzinom naturalnym, zastępczym oraz adopcyjnym

  • Podejmowanie działań edukacyjno - profilaktycznych dla rodziców

  • Działania edukacyjne wobec dzieci poprzez:

- nabywanie umiejętności porozumiewania się z rówieśnikami i dorosłymi

- uczenie się wyrażania emocji

- uczenie się konstruktywnego rozwiązywania konfliktów z rodzicami i  rodzeństwem adoptowanym

  • Działania rewalidacyjne podejmowane we wczesnym okresie rozwojowym i z pogranicza normy

Pomoc Prawna:

- Poradnictwo, konsultacje oraz pomoc w sporządzaniu pism procesowych w zakresie:

- Prawa rodzinnego (rozwody, separacje, ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalanie opiekunów prawnych, rodzin zastępczych i innych)

- Prawa karnego, np. wszczęcia postępowania karnego i jego przebiegu

- Prawa administracyjnego w zakresie prawa lokalowego dla rodzin

- Uprawnień i możliwości korzystania z różnych systemów wsparcia

Pomoc z zakresu pracy socjalnej:

- Udzielanie specjalistycznego poradnictwa socjalnego,

- Informowanie osoby, rodziny o przysługujących im prawach i uprawnieniach,

- Diagnozowanie problemów rodzin oraz ich zasobów i barier, które stanowią podstawę prowadzenia działań naprawczych, terapeutycznych,

- Dokonywanie analizy i oceny skuteczności i efektywności, stosowanych metod i technik terapeutycznych,

- Prowadzenie działań edukacyjno – profilaktycznych dla rodzin i dzieci,

- Prowadzenie grup wsparcia i psychoedukacyjnych: grupa wsparcia dla rodziców samotnie wychowujących dzieci, grupa wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne, grupa wolontariatu.

Pomoc z zakresu terapii rodzin

·      Pomoc skierowana na działania powodujące ustąpienie problemu, z jakim zgłosiła się rodzina.

·      Prowadzenie działań nad oprawą komunikacji w rodzinie.

·      Praca nad lepszym rozumieniem przez poszczególne osoby motywów swojego działania i działania innych.

·      Uczenie bardziej adekwatnego rozpoznawania a także respektowania własnych i cudzych granic w kontakcie.

·      Praca nad poprawą relacji między członkami rodziny związaną z większą życzliwością i szacunkiem dla potrzeb innych osób.

·      Poszerzenie wiedzy, rodziców na temat odczuć, potrzeb dzieci i innych osób w rodzinie.

·      Zwiększająca kompetencje wychowawcze rodziców.

„Szkoła dla rodziców i wychowawców”

Część I – Budowanie relacji dorosły − dziecko, a w tym:

·      wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,

·      rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,

·      aktywne, wspierające słuchanie,

·      motywowanie dziecka do współdziałania,

·      modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,

·      uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,

·      wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,

·      budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,

·      konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Część II – Wspieranie procesu budowania wzajemnych (opartych na więzi i szacunku) relacji między dziećmi:

·      rywalizacja i zazdrość między dziećmi,

·      kłótnie, bójki dzieci i różne inne trudności,

·      problem sprawiedliwości, ulubieńców i egoizmu,

·      wpływ ról na relacje między dziećmi.

Część III – dla rodziców i wychowawców nastolatków uwzględniająca problemy wieku dorastania:

·      młodzieńczy bunt,

·      pragnienie akceptacji,

·      potrzeba decydowania o sobie,

·      przedwczesne zainteresowanie seksem,

·      narkotyki,

Podejmując realizację zadań wykorzystamy różne metody i formy pracy:

- poradnictwo indywidualne,

- poradnictwo grupowe,

- pogadanki,

- prezentacje multimedialne,

- zajęcia integracyjne,

- warsztaty,