19 lutego 2020. imieniny: Arnold, Konrad, Marceli
Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

„TERAZ MŁODZIEŻ – PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY”

§1

Informacje ogólne

1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników oraz  warunki uczestnictwa w projekcie TERAZ MŁODZIEŻ – PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY", współfinansowanym ze środków                                      Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji  społecznej,  Działanie  7.1  Rozwój  i  upowszechnianie  aktywnej  integracji, Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej; realizowanym przez MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DROHICZYNIE.

§2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. Programie  -  oznacza  Program  Operacyjny  Kapitał  Ludzki,  Działanie  7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

2. Projekcie  -  oznacza  Projekt  „TERAZ MŁODZIEŻ – PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY" realizowany w okresie od 01 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

3. Beneficjencie       Ostatecznym     Projektu   -    oznacza      uczestnika Projektu, który przeszedł pozytywnie procedurę rekrutacyjną   zwany dalej Beneficjentem.

4. Kandydacie  -  oznacza  osobę, która  złożyła  Formularz  Zgłoszeniowy – Deklarację Uczestnictwa i  bierze  udział w procesie rekrutacyjnym do Projektu.

5.Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie - oznacza wnioskodawcę i organizatora szkoleń realizowanych w ramach Projektu z siedzibą przy ul. Warszawskiej 12, 17-312 Drohiczyn - zwanego dalej MGOPS.

6. Biurze Projektu -oznacza miejsce   realizacji  projektu, zarządzania finansowego i merytorycznego projektem, znajdujące się w siedzibie MGOPS ul. Warszawska 12,17-312 Drohiczyn, e-mail: mgops-drohiczyn@bialystok.home.pl

§3

Beneficjenci projektu

1. W  projekcie może wziąć udział osoba, która spełnia równocześnie następujące warunki:

a) jest osobą w wieku od 15 do 25 roku życia, nieaktywną zawodowo, uczącą się lub kształcącą, zagrożoną wykluczeniem społecznym.

b) wyraża zgodę na uczestnictwo w Projekcie.

c) złożyła kompletnie wypełniony Formularz Zgłoszeniowy - Deklarację uczestnictwa

§4

Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja do Projektu przebiega od 02 stycznia 2009r.; będzie trwała do chwili zakwalifikowania wymaganej liczby beneficjentów.

2. Rekrutacja zostanie ogłoszona w lokalnych mediach, na stronie www.mgops-drohiczyn.idl.pl oraz  jako informacja zaprezentowana  potencjalnym Beneficjentom Ostatecznym Projektu.

3. Rekrutacja realizowana będzie bezpośrednio w Biurze Projektu.

4. Rekrutacja do Projektu będzie odbywała się poprzez złożenie przez kandydata Formularza Zgłoszeniowego – Deklaracji Uczestnictwa (dostępna na stronie  oraz w www.mgops-drohiczyn.idl.pl załącznik nr 1,

5. Oryginalne dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu bądź wysłać drogą pocztową na adres Biura Projektu.

6. Formularze przesłane w formie elektronicznej lub za pomocą faksu będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym pod warunkiem dostarczenia oryginału najpóźniej do pierwszego dnia szkoleniowego, w którym Beneficjent będzie uczestniczył.

7. Każdemu  złożonemu  formularzowi  zostanie  nadany  numer  rekrutacyjny,  określany na podstawie daty i godziny wpłynięcia dokumentu do Biura Projektu.

8. Kandydaci,  którzy nie zostali zakwalifikowani na szkolenie z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc, tworzą listę rezerwową.

9.Kandydaci  zostaną  poinformowani o zakwalifikowaniu się na szkolenie telefonicznie lub na spotkaniu informacyjnym.

§5

                     Warunki realizacji szkoleń i warsztatów

1. Szkolenia i warsztaty realizowane będą od lutego 2009 r. do grudnia 2009r. zgodnie z harmonogramem działań.

2. Każdy Beneficjent otrzyma materiały dydaktyczne do szkoleń i warsztatów.

3. Udział Beneficjenta we wszystkich zajęciach     szkoleniowych przewidzianych programem i harmonogramem jest obowiązkowy. Na zajęciach będą prowadzone w dziennikach zajęć - listy obecności.

4. Beneficjent otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia po zakończeniu całego Projektu.

§6

Warunki realizacji Projektu

1.Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku od 15 do 25 roku życia, nieaktywne zawodowo, uczące się lub kształcące, zagrożone wykluczeniem społecznym.

2.Spotkania będą prowadzone i realizowane od lutego 2010r. do grudnia 2010r. zgodnie z harmonogramem działań.

3.W ramach Projektu w 2010r. będą organizowane:

- warsztaty z zakresu robotyki (40 godz.)

- warsztaty z zakresu budownictwa (40 godz.)

- warsztaty z zakresu kosmetologii (55 godz.)

- warsztaty stylista (40 godz.)

- warsztaty DJ (40godz.)

- warsztaty z zakresu Ratownictwa Medycznego (15 godz.)

- warsztaty z zakresu projektowania wnętrz (50 godz.)

- warsztaty tworzenia stron internetowych (40 godz.)

- warsztaty reklamy (60 godz.)

- kurs ratownika wodnego (60 godz. - 15 osób)

- kurs prawa jazdy kat. „B” (35 osób)

Zajęcia organizacji czasu wolnego – rozwijanie uzdolnień i zainteresowań

- warsztaty taneczne (80 godz.)

- warsztaty umuzykalniające (50 godz.)

- warsztaty sportowe (50 godz.)

- warsztaty samoobrony (40 godz.)

Doradztwo specjalistyczne

- 12 godz. zajęć– doradztwo zawodowe

-  12 godz. zajęć – zajęcia z psychologiem z zakresu profilaktyki uzależnień 

4.Każdy uczestnik Projektu otrzyma materiały dydaktyczne i informacyjno - promocyjne.

5.Uczestnik Projektu otrzymuje certyfikat uczestnictwa w Projekcie po zakończeniu Projektu.

§7

Ewaluacja Projektu

1.Beneficjent zobowiązany jest do wypełniania ankiet – formularzy oceniających skuteczność, efektywność i użyteczność szkoleń i warsztatów oraz kompetencje trenerów.

2. Beneficjenci zobowiązani  do wzięcia udziału w badaniu ewaluacyjnym.

§8

Postanowienia końcowe

1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, przepisy prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych oraz przepisy prawa krajowego dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.