19 lutego 2020. imieniny: Arnold, Konrad, Marceli
Budowa nadbużańskiego systemu ratowniczego

Logo - Program Regionalny

Projekt „Budowa nadbużańskiego systemu ratowniczego"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska

Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

Projekt pt: „Budowa nadbużańskiego systemu ratowniczego" polega na zakupie 6 samochodów ratowniczo-gaśniczych na potrzeby trzech gmin wchodzących w skład porozumienia: Gminy Drohiczyn, Gminy Siemiatycze, Gminy Mielnik. Samochody zakupywane w ramach inwestycji będą służyły do likwidacji skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii na obszarze wymienionych Gmin. Zakres rzeczowy projektu to zakup sześć samochodów, w tym:

- Jednego samochodu ratowniczo- gaśniczego GCBA (Gaśniczy, Ciężki Bojowy Samochód z Autopompą) 6x6 na potrzeby Gminy Drohiczyn.

- Trzech samochodów ratowniczo - gaśniczych GCBA 4x4 na potrzeby Gminy Drohiczyn, Gminy Mielnik, Gminy Siemiatycze.

- Dwóch samochodów lekkich rozpoznawcze - gaśniczych z funkcją ratownictwa ekologicznego na potrzeby Gmin: Mielnik, Siemiatycze.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 819 981,30 zł będzie finansowana z następujących źródeł:

-Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 3 227 884,20 zł (84,5% wartości projektu)

-Wkład własny- środki z budżetów Gmin: Drohiczyn, mielnik, Siemiatycze - 592 097,10 zł (15,5% wartości projektu)

Inwestycja realizowana od II kw. 2010 r. do I kw. 2011 r. zgodnie z harmonogramem:

-Sporządzenie studium wykonalności - II kwartał 2010,

-Procedura przetargowa - wrzesień-październik 2010,

-Zakup samochodów strażackich - IV kwartał 2010-1 kw. 2011.

-Zakończenie i rozliczenie projektu -1 kwartał 2011

Celem głównym projektu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego Gminy Drohiczyn, Gminy Mielnik, Gminy Siemiatycze poprzez minimalizację negatywnych skutków cywilizacyjnych i innych zagrożeń, a także ochrona ludności i mienia oraz usuwanie skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii.

Cele bezpośrednie projektu:

-Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ludzi i środowiska,

-Skrócenie czasu reakcji na zagrożenia naturalne i skażenia

-Wzrost skuteczności działań w zakresie zwiększenia ochrony przed klęskami żywiołowymi i katastrofami ekologicznymi

-Uzupełnienie braków sprzętowych OSP poprzez zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo gaśniczych do akcji ratowniczych.

W wyniku projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:

Wskaźniki produktu:

-Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof- 6 szt.

Wskaźniki rezultatu:

-Liczba osób zabezpieczonych przed innymi zagrożeniami - 16644 osób

-Liczba osób objętych ochroną przeciwpożarową lasów i innymi środkami ochrony - 16644 osób

-Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin) ogółem, w tym kobiety, w tym mężczyźni - 1,5 szt.

Projekt realizowany w ramach partnerstwa trzech Gmin: Drohiczyna, Mielnika, Siemiatycz. Liderem projektu jest Gmina Drohiczyn, natomiast dwie pozostałe gminy posiadają status partnerów projektu. Projekt jest wspólnie przygotowany, będzie wspólnie realizowany oraz rozliczany. Każdy z partnerów projektu partycypuje w kosztach realizacji przedsięwzięcia.