19 lutego 2020. imieniny: Arnold, Konrad, Marceli
Racjonalizacja gospodarki wodno - ściekowej w Drohiczynie

Logo - Program Regionalny

Projekt "Racjonalizacja gospodarki wodno - ściekowej w Drohiczynie"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska

Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

Niniejszy projekt powstał w odpowiedzi na istniejące w mieście Drohiczyn problemy wynikające z niskiego poziomu zwodociągowania i skanalizowania miasta oraz niedostosowanej do potrzeb i norm prawnych infrastruktury uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Do głównych problemów z zakresu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Drohiczyn należało: niski odsetek mieszkańców gminy obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków (ok. 19,39%) oraz znaczna dysproporcja w rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Sieć kanalizacyjna stanowi ok. 7,58% w stosunku do sieci wodociągowej).

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu warunków życia mieszkańców oraz funkcjonowania podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych, bez uszczerbku dla środowiska naturalnego niezbędna jest rozbudowa, w większym stopniu sieci kanalizacyjnej, ale również wodociągowej w Drohiczynie. Braki w tym zakresie generują wiele problemów gospodarczych i społecznych, hamują rozwój Miasta i zagrażają środowisku. Brak uzbrojonych terenów inwestycyjnych zniechęca inwestorów do lokowania swoich inwestycji na terenach gdzie infrastruktury wodno-ściekowej nie ma. Na tym traci miasto Drohiczyn.

W odpowiedzi na przedstawione wyżej problemy niewystarczającego zabezpieczenia wodno-ściekowej infrastruktury technicznej w Drohiczynie wdrożono kompleksowe rozwiązania racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej w tym mieście. Projekt oprócz remontu stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków obejmował również budowę i modernizację kanalizacji i sieci wodociągowej w mieście Drohiczyn.

W ramach niniejszego wykonano:

1) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i siec wodociągowa ul. Farna, Olimpijska, Litewska, Ratuszowa, Świętojańska, Warszawska
2) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna, tłoczna, przepompownie ścieków i siec wodociągowa w Drohiczynie ul. Aleja Jaćwieży
3) Remont sieci wodociągowej - wymiana zasuw i elementów wodociągu (trójniki, kołnierz, skrzynki uliczne, trzpienie, hydranty) ul. Monterska, Jędruszuka, Kopernika, Mieszka I, Warszawska, Ciechanowiecka, Łozińskiego, Jana Pawła II, Kraszewskiego, Jaćwieży, Konopnicka, Olimpijska, B. Prusa, W. Ks. Witolda
4) Siec wodociągowa ul. J. Piłsudskiego, Szmitta, Batorego, Prusa, Litewska, Wojska Polskiego, Ks. Witolda, Prosta, Monterska
5) Remont oczyszczalni ścieków w Drohiczynie
6) Remont stacji uzdatniania wody w Drohiczynie.

Wskaźniki produktu przyjęte do moniotorowania projektu:
1) Liczba projektów w zakresie racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej - l szt.
2) Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach kompleksowego projektu - 3,07 km
3) Długość wybudowanej sieci wodociągowej w ramach kompleksowego projektu - 2,31 km
4) Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej w ramach kompleksowego projektu - 2,93 km
5) Liczba zmodernizowanych stacji uzdatniania wody - l szt
6) Liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków - l szt.
7) Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) - 0 szt.

Wskaźniki rezultatu przyjęte do monitorowania
1)  Liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej/ zmodernizowanej sieci wodociągowej - 120 osób
2)  Liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej 152 osoby,
3)  Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów - 120 osób
4)  Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów - 152 osoby
5)  Stopień zwodociągowania gminy/powiatu - 86,7%
6)  Stopień skanalizowania gminy/powiatu - 15%
7)  Długość sieci wodociągowej na terenie gminy/powiatu - 124,31 km
8)  Długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy/powiatu - 11,87 km
9)  Ilość oczyszczonych ścieków - 330 m3/dobę
10) Przepustowość stacji uzdatniania wody - 500m3/dobę
11) Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin) ogółem, w tym: kobiety, mężczyźni. - 0

Cele ogólne projektu to:
1. Celem ogólnym projektu jest zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego gminy Drohiczyn poprzez inwestycje racjonalizujące gospodarkę wodno-ściekową w mieście Drohiczyn.
2. Zmniejszenie negatywnych skutków powstawania ścieków bytowo-gospodarczych w mieście Drohiczyn poprzez budowę kanalizacji oraz modernizację oczyszczalni ścieków.
3.Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych województwa podlaskiego.

Cele szczegółowe projektu to:
1. Poprawa wydajności i efektywności pracy stacji uzdatniania wody w Drohiczynie.
2. Poprawa efektywności pracy oczyszczalni ścieków w Drohiczynie,
3. Poprawa  stanu  technicznego  wodociągu  w  Drohiczynie  przy   ul.  Monterskiej,  Jędruszki,   Kopernika,   Mieszka  I,  Warszawskiej, Ciechanowieckiej, Łozińskiego, Jana Pawła II, Kraszewskiego, Jaćwieży, Konopnickiej, Olimpijskiej, B. Prusa, W. Ks. Witolda.
4. Zapewnienie dostarczania wody wodociągowej oraz odbioru ścieków za pomocą kanalizacji mieszkańcom ulic    Farna, Olimpijska, Litewska, Ratuszowa, Świętojańska, Warszawska, Aleja Jaćwieży.
5. Zwodociągowanie ulic Piłsudskiego, Szmitta, Batorego, Prusa, Litewskiej, Wojska Polskiego, Ks. Witolda, Prosta, Monterskiej w Drohiczynie.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach projektu - 8 009 322,11 zł, z czego dofinansowanie z EFRR w wysokości 85% tj. 6 807 923,79 zł, wkład własny Beneficjenta w wysokości 15% tj. 1 201 398,32 zł został pokryty z budżetu Gminy Drohiczyn. Inwestycja była realizowana od I kwartału 2011 do końca I kwartału 2013.