19 lutego 2020. imieniny: Arnold, Konrad, Marceli
I Amatorskie Rowerowe Mistrzostwa MTB

I Amatorskie Rowerowe

Mistrzostwa MTB Drohiczyn

29 LIPCA 2012


Organizator zawodów:

Urząd Miejski w Drohiczynie

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie


Patronat:

Burmistrz Drohiczyna

Wojciech Borzym


Regulamin

Cel imprezy:

Promocja, uatrakcyjnienie i rozwój sportów rowerowych w Drohiczynie i w dolnie Bugu. Popularyzacja aktywnego wypoczynku poprzez łączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i turystyką. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. Promowanie miejscowych szlaków rowerowych oraz walorów sportowych i turystycznych gminy Drohiczyn.

Organizator:

Organizatorem Zawodów jest Urząd Miejski w Drohiczynie i Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie

Kontakt do osoby odpowiedzialnej – Stanisław Kosiński

Miejsce i termin

Impreza odbędzie się w dniu 29 lipca 2012 roku. Start godz. 12.00 Park Miejski.

Patroni i partnerzy:

- Głos Siemiatycz

- Radio Podlasie

- Telewizja Białystok

- Radio Białystok

Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom:

-      doraźną pomoc medyczną w czasie trwania zawodów,

-      nagrody i puchary dla zwycięzców,

-      upominki dla wszystkich uczestników

Warunki uczestnictwa:

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

Wszyscy uczestnicy muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach lub podpisać na miejscu stosowne oświadczenie. Udział w zawodach może wziąć każdy – bez względu na wiek, płeć, umiejętności i doświadczenie.

Zgłaszając się do startu należy posiadać własny rower.

W czasie trwania zawodów wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.

Zgłoszenia: przyjmowane są w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Drohiczynie, ul. Kraszewskiego 13, Drohiczyn lub na miejscu zawodów.

Kategorie startowe:

- kategoria – szkoły podstawowe – trasa 5 km

- kategoria – open – trasa 15 km

Bezpieczeństwo:

1. Informacje ogólne

a)   Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator nie odpowiada za zawodników, ani osoby trzecie.

b)   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne kolizje i wypadki, które zdarzą się w trakcie zawodów.

c)   Wszyscy zawodnicy przestrzegać muszą zasad ustalonych przez Organizatora oraz zasad bezpieczeństwa związanych z poruszaniem się na trasie.

d)   Każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać Oświadczenie, w którym oświadcza, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko oraz, że został poinformowany o sposobie zabezpieczenia imprezy. Za osoby poniżej 18 roku życia taką zgodę podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.

e)   Wszyscy uczestnicy będą objęci ubezpieczeniem od NNW.

Zasady Fair-Play.

-        Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie. O ile to konieczne np. na wąskich ścieżkach zawodnik wyprzedzający powinien zasygnalizować swój zamiar komunikatem "Prawa Wolna", "Lewa Wolna" lub ew. skrótowo "Prawa", "Lewa " co oznacza stronę, po której zamierza dokonać manewru wyprzedzania.

-        Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do szosy lub skrzyżowania.

-        Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów.

-        Zawodnicy muszą przestrzegać Przepisy Ruchu Drogowego.

-        Naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności szlaku.

-        Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.

Ruch drogowy.

-       Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.

-       Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

-       Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.

-       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

Ochrona środowiska naturalnego.

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy maratonu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

Procedury w razie wypadku

a)    Ważne numery telefonów znajdować się będą na mapach lub podane zostaną na odprawie dla zawodników.

b)    Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia, a niemożliwe stanie się skontaktowanie z Organizatorem lub obsługą medyczną za pomocą telefonu komórkowego, trzeba używać gwizdka lub innych środków do wzywania pomocy, w taki sposób, aby zwrócić na siebie uwagę.

c)    Każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy innemu zawodnikowi lub osobom trzecim w razie wypadku.

d)    W konsekwencji nie udzielenia pomocy, również osobie z innego zespołu lub osobom trzecim, zawodnik lub drużyna zostanie zdyskwalifikowana.

e)    Jeśli pomoc zostanie udzielona, zawodnik może otrzymać bonus czasowy od Organizatorów.

Informacje dodatkowe.

-         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.

-         Uczestnik przyjmuje do wiadomości ze należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.

-         Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako okoliczność łagodząca.

-         Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

-         Każdy uczestnik ma obowiązek zamontować numery startowe z przodu roweru na kierownicy i za pomocą agrafek na plecach na wysokości kieszeni na koszulce. Oba numery muszą być tak zamontowane, aby były bardzo dobrze widoczne. Numer na plecach nie może być zasłaniany częścią ubrania, plecakiem, ani powiewać swobodnie na wietrze.

-         Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych.

-         Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

-         Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych policja oraz służby organizatora ułatwia włączenie się do ruchu.

-         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

-         Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.

-         Na trasie maratonu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.

-         Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

-         Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy maratonu i szczególną troskę o środowisko naturalne.

-         Uczestnik Maratonu poprzez start akceptuje warunki niniejszego Regulaminu Maratonu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

-         Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny na stronie internetowej cyklu oraz biurze Organizatora).

 Karta zgłoszeniowa