24 lutego 2020. imieniny: Maciej, Bogusz, Modest
I Amatorskie Zawody Kajakowe

I Amatorskie Zawody Kajakowe

Rzeka BUG – 28 LIPCA 2012


Organizator zawodów:

Urząd Miejski w Drohiczynie

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie


Patronat:

Burmistrz Drohiczyna

Wojciech Borzym


Regulamin

Cel imprezy:

Promocja, uatrakcyjnienie i rozwój kajakarstwa w Drohiczynie i w dolnie Bugu. Popularyzacja aktywnego wypoczynku poprzez łączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i turystyką. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. Promowanie miejscowych szlaków wodnych (na rzece Bug) oraz walorów sportowych i turystycznych gminy Drohiczyn.

Organizator:

Organizatorem Zawodów jest Urząd Miejski w Drohiczynie i Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie  

Kontakt do osoby odpowiedzialnej – Rafał Siwek – 501 701 152, e-mail: r.siwek@drohiczyn.pl

Miejsce i termin

Biuro zawodów mieścić się będzie na przystani kajakowej nad rzeką Bug – plaża.  Impreza odbędzie się w dniu 28 lipca 2012 roku.

Patroni i partnerzy:

www.splywy-kajakiem.pl

- www.kanokajaki.com

- www.kajakowypatrol.pl

- Głos Siemiatycz

- Radio Podlasie

- Telewizja Białystok

- Radio Białystok 

Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom:

-      Sprzęt: kajaki, wiosła, kamizelki

-      ubezpieczenie NW,

-      doraźną pomoc medyczną w czasie trwania zawodów,

-      nagrody i puchary dla zwycięzców,

-      upominki dla wszystkich uczestników

Warunki uczestnictwa:

1.     Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

Wszyscy uczestnicy muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach lub podpisać na miejscu stosowne oświadczenie. Udział w zawodach może wziąć każdy – bez względu na wiek, płeć, umiejętności i doświadczenie kajakarskie.

Uczestnicy  startują obowiązkowo w kamizelkach asekuracyjnych.

Zgłaszając się do startu nie trzeba posiadać własnego kajaka – Organizator zapewnia kajaki, kamizelki i wiosła.

W każdym zespole (kajaku) przynajmniej jedna osoba musi mieć ukończone 18 lat.

Młodzież w wieku 16-18 lat może brać udział w zawodach za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Dzieci poniżej 16 lat mogą brać udział w zawodach jedynie będąc pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych lub osób przez nich wskazanych i obecnych w tym czasie na imprezie (także podczas spływu).

Zawody będą odbywały się w III etapach.

I etap cross kajakowy

1.      Trasą crossu jest wyznaczony odcinek na lądzie oraz odcinek na wodzie wytyczony bojami.

2.      Zawodnicy ustawiają kajaki na brzegu, w miejscu oznaczonym flagą.

3.     Start przy stoliku sędziowskim - z wiosłem, następnie bieg do kajaków, opłynięcie bojek w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (zostawiając boje po prawej stronie) i powrót z wiosłami na linię mety. Zatrzymanie czasu następuje po dobiegnięciu do stanowiska sędziowskiego.

4.      W osadach dwuosobowych cala załoga musi się stawić przy stanowisku sędziowskim.

5.      Klasyfikacja odbywa się na podstawie czasów pokonania crossu.

6.     Każda osada sama uruchamia pomiar czasu i wyłącza go po dobiegnięciu do stolika sędziowskiego. W osadach dwuosobowych pomiar czasu wyłącza ostatni zawodnik z osady.

7.      Nieprawidłowe pokonanie trasy crossu grozi niezaliczeniem konkurencji.

II etapkajakowy tor przeszkód

Rodzaje przeszkód:

- płynięcie kajakiem bez wioseł,

- płynięcie pod przeszkodą,

- przenoska brzegiem,

- wysiadanie i wsiadanie do kajaka

Liczy się czas oraz prawidłowe zaliczenie wszystkich przeszkód, niewykonanie zadania skutkuje pkt. karnymi lub dyskwalifikacją.

Osady startować będą indywidualnie na sygnał sędziego.

III etap - wyścig

1.      Trasa wyścigu to odcinek między plażą a promem – ok. 2 km.

2.      Start z brzegu. O kolejności osad w wyścigu decyduje czas pokonania trasy, mierzony z dokładnością do 1 sekundy.

3.      Uczestnicy pod karą dyskwalifikacji płyną w kamizelkach, w zweryfikowanych wcześniej kategoriach łodzi i składach osad.

3. Udział w zawodach:

Warunkiem dopuszczenia do startu jest:

-        ukończone 18 lat, złożenie przez uczestnika lub lekarza pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz złożenie na miejscu przez uczestnika pisemnego oświadczenia o znajomości warunków udziału w zawodach,

-        dla osób poniżej 18 lat, zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zawodach oraz złożenie przez nich lub lekarza pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz złożenie przez nich pisemnego oświadczenia o znajomości warunków udziału w zawodach,

W czasie trwania zawodów wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.

Zgłoszenia: przyjmowane są w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Drohiczynie, ul. Kraszewskiego 13, Drohiczyn lub na miejscu zawodów.

Kategorie startowe:

1. Informacje ogólne

a)     W spływie biorą udział zespoły:

- jednoosobowe,

- dwuosobowe.

b)     Zmianę w składzie osobowym zespołu należy zgłosić Organizatorom najpóźniej w momencie rejestracji w Biurze Zawodów.

c)     Zabroniona jest wymiana zawodników w trakcie zawodów.

d)     Zespoły uczestniczą w zawodach pod podaną nazwą własną zespołu. Nazwy zespołów nie mogą być obraźliwe. Wyścigi w poszczególnych kategoriach rozgrywane będą przy zgłoszeniu minimum trzech osad w kategorii.

Bezpieczeństwo:

1. Informacje ogólne

a)    Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator nie odpowiada za zawodników, ani osoby trzecie.

b)    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne kolizje i wypadki, które zdarzą się w trakcie zawodów.

c)    Wszyscy zawodnicy przestrzegać muszą zasad ustalonych przez Organizatora oraz zasad bezpieczeństwa związanych z poruszaniem się na wodzie.

d)    Każdy uczestnik ZAWODÓW KAJAKOWYCH (dotyczy każdej osoby niezależnie od wieku) zobowiązany jest do pływania podczas rywalizacji na wodzie w poprawnie założonej kamizelce asekuracyjnej.

e)     Zabronione jest pod karą dyskwalifikacji nadużywanie gwizdka.

f)       Każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać Oświadczenie, w którym oświadcza, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko oraz, że został poinformowany o sposobie zabezpieczenia imprezy. Za osoby poniżej 18 roku życia taką zgodę podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.

g)     Wszyscy uczestnicy będą objęci ubezpieczeniem od NNW.

2. Ruch wodny

a)     Spływy będą odbywały się przy nieograniczonym ruchu wodnym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych uczestnicy winni zachować szczególną ostrożność i rozwagę.

b)     Zespół musi zachować szczególną uwagę i ostrożność przy kursach kolizyjnych z innymi jednostkami pływającymi.

c)     Zespół musi zachować szczególną uwagę i ostrożność i bezwzględnie ustąpić prawa drogi łodziom żaglowym oraz jednostkom służb ratowniczych i porządkowych.

d)     Na trasie mogą poruszać się pojazdy Organizatora i pojazdy zabezpieczające przebieg zawodów.

3. Warunki atmosferyczne

a)     Zawody odbywają się zasadniczo bez względu na warunki atmosferyczne.

b)     W trosce o bezpieczeństwo zawodników Organizator ma prawo do:

- w przypadku zmiany warunków atmosferycznych lub stanu wody – skrócenia, zmiany lub nawet odwołania części lub całej trasy,

- w przypadku drastycznego załamania pogody – odwołania zawodów.

c)     Zaistnienie któregokolwiek z powyższych zdarzeń może wpłynąć na klasyfikację i Organizator podejmie w takiej sytuacji odpowiednie decyzje.

4. Procedury w razie wypadku

d)     Ważne numery telefonów podane zostaną na odprawie dla zawodników.

e)    Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia, a niemożliwe stanie się skontaktowanie z Organizatorem lub obsługą medyczną za pomocą telefonu komórkowego, trzeba używać gwizdka lub innych środków do wzywania pomocy, w taki sposób, aby zwrócić na siebie uwagę.

f)      Każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy innemu zawodnikowi lub osobom trzecim w razie wypadku.

g)    W konsekwencji nie udzielenia pomocy, również osobie z innego zespołu lub osobom trzecim, zawodnik lub drużyna zostanie zdyskwalifikowana.

h)     Jeśli pomoc zostanie udzielona, zespół może otrzymać bonus czasowy od Organizatorów.

INNE INFORMACJE

1. Zasady Fair-Play

a)     Aby rywalizacja w ramach ZAWODÓW KAJAKOWYCH przebiegała bez zakłóceń i w duchu Fair-Play każdy zawodnik winien przestrzegać zasad czystego współzawodnictwa, uczciwości, udzielania pomocy potrzebującym i przestrzegania regulaminów i zaleceń Organizatora.

b)      Ponadto każdy uczestnik winien przestrzegać niniejszych zasad:

-         wolniejszy zespół (kajak) powinien ustąpić miejsca szybszemu na trasie,

-         uczestnik musi zachować szczególną uwagę i ostrożność, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do miejsca, które może być niebezpieczne,

-         zawodnicy muszą przestrzegać przepisów prawa, w tym prawa regulującego ruch wodny,

-         podczas płynięcia osada nie może przeszkadzać innym zespołom, zwłaszcza odpychać lub uderzać w ich kajak i wiosła,

-         zespół, który zauważy zagrożenie dla życia lub zdrowia uczestników lub kłopoty innego zespołu na trasie winien zgłosić to Organizatorowi, a także w miarę własnych możliwości udzielić niezbędnej pomocy.

2. Ochrona środowiska naturalnego

a)     Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy.

b)     Nie wolno wyrzucać żadnych śmieci z kajaka. Zaśmiecanie trasy karane będzie dyskwalifikacją.

3. Filmowanie, zdjęcia i materiały promocyjne

a)     Wszyscy zawodnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na bezpłatną publikację ich wizerunku (w tym zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady) oraz wyników i danych osobowych w relacjach z zawodów zamieszczonych w mediach oraz w reklamach, materiałach promocyjnych Organizatorów, partnerów, patronów medialnych i sponsorów. Nie podpisanie takiego oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w zawodach.

b)     Wszyscy zawodnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów, partnerów, patronów medialnych i sponsorów. Nie podpisanie takiego oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w zawodach.

4. Zapoznanie się z zasadami i regulaminami

Każdy uczestnik  ZAWODÓW KAJAKOWYCH oświadcza, że (w przypadku osób poniżej 18 roku życia oświadczenie to potwierdza rodzic lub prawny opiekun):

a)     akceptuje zasady rozgrywania i zabezpieczania zawodów oraz zgadza się z zapisami regulaminu i warunkami uczestnictwa,

b)     bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie,

c)     przyjmuje do wiadomości, że nie może wnosić żadnych roszczeń oraz zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego partnerów w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami,

d)     przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych,

e)     przyjmuje do wiadomości, że Organizator i wszystkie instytucje i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu,

f)       swoim podpisem zapewnia, że zapoznał się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełnił formularz zgłoszeniowy kompletnie oraz zgodnie z prawdą,

g)     swoim podpisem zapewnia, że posiada umiejętność pływania, pozwalającą przepłynąć minimum 200m,

h)     wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów, partnerów, patronów medialnych i sponsorów (zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883). Nie podpisanie takiego oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w zawodach.

5. Inne

a)    Jakakolwiek zorganizowana pomoc osób trzecich dla zawodników podczas zawodów jest zabroniona. Nielegalna pomoc powodować będzie dyskwalifikację zawodników.

b)    W miejscach odbywania się zawodów obowiązuje zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności promocyjnej, informacyjnej lub reklamowej, chyba że osoba lub organizacja chcąca prowadzić taką działalność uzyska zgodę Organizatora.

ZAKAZY I OBOWIĄZKI:

1.     Zespoły pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.

2.     Obowiązuje zakaz korzystania z jakichkolwiek niedopuszczonych przez organizatorów środków transportu podczas pokonywania trasy. Odcinki trasy, na których istnieje możliwość wykorzystania transportu, mogą być obserwowane przez sędziów. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zespołu.

3.     Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się na wodzie i przepisów ruchu wodnego.

4.     W czasie trwania zawodów uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych, sędziów i osób działających w imieniu Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.     Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia i klasyfikacji zespołów podczas ZAWODÓW KAJAKOWYCH.

2.     Regulamin obowiązuje wszystkie osoby i instytucje związane z ZAWODAMI KAJAKOWYMI, w tym zawodników.

3.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

4.      Brak znajomości przez uczestników zapisów regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie.

5.     Zawodnicy podczas zawodów zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, Organizatorów i innych osób (w tym publiczności).

6.     Osoby towarzyszące mogą przebywać na terenie odbywania się zawodów, nie są jednak jej uczestnikami.

7.      Rozstrzyganie spraw spornych i protestów dotyczących punktacji należy do Organizatora.

8.      Przypadki nieuwzględnione w niniejszym regulaminie będzie rozstrzygał Organizator.

9.      Przepisy regulaminu mogą ulec zmianie, a zmiany zostaną przedstawione uczestnikom przed startem w dniu zawodów.

10.  Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do Organizatora.

 Karta zgłoszeniowa