19 lutego 2020. imieniny: Arnold, Konrad, Marceli
I Rajski Spływ Kajakowy Rzek± Bug

REGULAMIN

I Rajskiego Spływu Kajakowego Rzek± Bug

Organizowanego przez

Gminę Drohiczyn

Miejsko-Gminny O¶rodek Kultury w Drohiczynie

Zgłoszenia do 27 lipca 2012 r. (pi±tek) – wypełniona karta zgłoszeniowa

Do MGOK w Drohiczynie.

Start godz. 9.00 – Zbiórka z MGOK

Informacje – 501 701 152 – Rafał Siwek – Dyrektor MGOK

Koszt: 20 zł/ od osoby (płatne w dniu spływu)

Trasa spływu: Kózki – Drohiczyn

Przybliżony czas spływu – 3,5 – 5 godzin

§ 1

Warunki Uczestnictwa

 1. Warunkiem koniecznym uczestniczenia w spływie jest złożenie przez uczestnika pisemnego Owiadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem spływu, stanie zdrowia pozwalaj±cym na udział w spływie, przyjęciu opieki i odpowiedzialnoci materialnej za powierzone przez organizatorów spływu mienie (sprzęt: kajaki, wiosła, kamizelki i inne). Za osobę niepełnoletnia lub ubezwłasnowolnion± Owiadczenie składa Opiekun Prawny lub osoba upoważniona zgodnie z przepisami prawa polskiego. Owiadczenie należy złożyć i podpisać w obecnoci Organizatora spływu, lub upoważnionego przedstawiciela Organizatora Spływu.

 2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonym Owiadczeniu, które składa do celów zwi±zanych z obsługa i realizacja spływu, którego Owiadczenie dotyczy.

 3. Osoby maj±ce ukończone 16 lat, a nie będ±ce osobami pełnoletnimi mog± brać udział w spływie, pod warunkiem posiadania pisemnej zgody rodzica lub opiekuna na udział w spływie na własna odpowiedzialno¶ć lub znajdować się pod jego opieka. Rodzic lub opiekun owiadcza to i potwierdza własnoręcznym podpisem na odpowiednim Owiadczeniu.

 4. Osoby poniżej 16 roku życia mog± lub brać udział w spływie jedynie pod opieka rodzica, lub uprawnionego opiekuna ponosz±cego odpowiedzialno¶ć za niepełnoletniego uczestnika. Rodzic, lub uprawniony opiekun składa odpowiednie pisemne Owiadczenie i potwierdza je własnoręcznym podpisem.

 5. uczestnicy spływu przedstawiaj± organizatorowi następuj±ce dokumenty: dowód osobisty, a w przypadku osób niepełnoletnich: legitymacje szkolna oraz dowód osobisty rodzica lub opiekuna prawnego, lub inny dokument potwierdzaj±cy ponoszenie odpowiedzialnoci za niepełnoletniego. Dokumenty maja być przedstawione w oryginale, lub w odpowiednio prawnie skutecznie potwierdzonym odpisie.

 6. Uczestnicy spływu zobowi±zani s± do :

  1. Przestrzegania Regulaminu oraz obowi±zku podporz±dkowania się wszystkim zarz±dzeniom i poleceniom organizatorów spływu,

  2. Przestrzegania przepisów: prawa wodnego, ochrony przyrody, ochrony rodowiska, przepisów w zakresie przeciwpożarowym.

  3. Przestrzegania przepisu o obowi±zku przebywania na wodzie w kajaku w prawidłowo założonym i zapiętym sprzęcie ratunkowym (kamizelka asekuracyjna, kapok) podczas udziału w spływie w czasie całego okresu pożyczenia (najmu) sprzętu.

  4. Przepis ten dotyczy równie_ okresu czasu i czynnoci wykonywanych podczas wchodzenia lub wychodzenia, wsiadania lub wychodzenia z kajaku.

  5. Przestrzegania zasad zachowania na wodzie i pływania w kajaku, lub innym sprzęcie pływaj±cym na wodzie, a w szczególnoci:

a)     nie pozostawiania sprzętu (kajaków) bez opieki;

b)     zajmowania jedynie bezpiecznego, dopuszczalnego miejsca w kajaku i przyjmowanie właciwego położenia ciała podczas pobytu w nim, a w szczególnoci:

1)     NIE WOLNO PŁYNAC SIEDZAC NA BURTACH LUB NA WIERZCHU KAJAKA.

2)     NIE WOLNO PŁYNAC STOJAC.

3)     NIE WOLNO STAWAC W KAJAKU BEZ NIEZBEDNEJ, LOGICZNIE UMOTYWOWANEJ, KONIECZNOSCI.

  1. Zdania sprzętu pływaj±cego (kajaków, kamizelek asekuracyjnych, kapoków i wioseł i innych) w stanie nie uszkodzonym i czystym.

  2. Udzielania pomocy uczestnikom na trasie spływu w razie potrzeby.

  3. Nie zanieczyszczania trasy spływu.

  4. Nie spożywania napojów alkoholowych, oraz nie nadużywania napojów zawieraj±cych niewielka ilo¶ć alkoholu w odpowiednim okresie przed lub podczas spływu. Uczestnicy w stanie wskazuj±cym na spożycie alkoholu nie będ± wypuszczani na wodę, wł±cznie z wykluczeniem ze spływu. OBOWIAZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU NA WODZIE I PODCZAS CAŁEGO OKRESU TRWANIA SPŁYWU.

  5. Nie spożywania rodków i materiałów odurzaj±cych, oraz o działaniu zmieniaj±cym wiadomo¶ć (narkotykopodobnym) w odpowiednim okresie przed lub podczas spływu.

Uczestnicy, którzy według oceny organizatorów znajduj± się w stanie odurzenia, euforii lub innym wskazuj±cym na zachwianie zdolnoci zachowań odpowiedzialnych oraz właciwej oceny sytuacji, nie będ± wypuszczani na wodę, wł±cznie z wykluczeniem ze spływu.

Obowi±zuje całkowity zakaz spożywania rodków odurzaj±cych, tak zwanych dopalaczy, oraz innych substancji modyfikuj±cych, nawet krótkotrwale, wiadomo¶ć człowieka na wodzie;

7. Uczestnik odpowiada materialnie za szkody wyrz±dzone przez siebie, lub osoby niepełnoletnie będ±ce pod jego opieka w okresie trwania spływu.

8. Uczestnik odpowiada za szkody wyrz±dzone z jego winy, lub osób pozostaj±cych pod jego opieka, innym osobom lub w mieniu innych osób. 

§ 2

Obowi±zki Organizatora

 1. Organizator zapewnia odpowiedni sprzęt pływaj±cy (kajaki) oraz kamizelki asekuracyjne (ratunkowe), dla każdego uczestnika spływu.
 2. Organizator dostarcza na miejsce rozpoczęcia spływu sprzęt pływaj±cy i ratunkowy.
 3. Organizator zapewnia zabezpieczenie ratunkowe podczas spływu – ratowników z uprawnieniami.
 4. Organizator, jeżeli jest na miejscu wypadku podczas spływu, zapewnia uczestnikom spływu niezbędn± pomoc przed medyczn±.
 5. Jeżeli Organizatora nie ma na miejscu wypadku, który wydarzył się podczas spływu, wówczas po otrzymaniu informacji o zdarzeniu podejmuje z niezbędn± starannoci± wszelkie możliwe czynnoci by udzielić pomocy przed medycznej w możliwie najkrótszym czasie.

§3

Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek straty materialne lub moralne poniesione przez uczestników spływu i wyrz±dzone przez nich osobom trzecim;

 2. Osoby, które nie będ± przestrzegać Regulaminu lub norm współżycia społecznego mog± być pozbawione udziału w Spływie. Decyzje podejmuje Organizator lub osoby przez niego upoważnione. Osobom pozbawionym udziału w spływie nie przysługuje zwrot poniesionych przez nie kosztów ze względu na pozbawienie udziału w spływie.

 3. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

Regulamin

Karta Zgłoszeniowa Uczestnika