19 lutego 2020. imieniny: Arnold, Konrad, Marceli
„TERAZ MŁODZIEŻ – PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY” 2009
INFORMACJA O PROJEKCIE

„TERAZ MŁODZIEŻ – PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY”

REALIZOWANYM PRZEZ  MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DROHICZYNIE

W RAMACH PRIORYTETU VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI

PODDZIAŁANIE 7.1.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIA AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

         Projekt „Teraz młodzież – program aktywnej integracji młodzieży”, realizowany przez MGOPS Drohiczyn w terminie 01.01.2009r.-31.12.2009r. skierowany jest do młodzieży w wieku 15-25 lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym; zamieszkującej na terenie miasta i gminy Drohiczyn.

            W ramach projektu uczestnicy - grupa młodzieży przez okres dwunastu miesięcy będzie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w ramach Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej.

            Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne.

                        W ramach Projektu umożliwiamy udział w:

- Dwunastomiesięcznym uczestnictwie w Zajęciach Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej działającej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie

W tym:

Szkolenia – zdobywanie nowych kompetencji

- 32 godz. zajęć  – warsztaty „DJ”

- 18 godz. zajęć – warsztaty informatyczno – programistyczne

- 17 godz. zajęć – warsztaty wideofilmowania

- 35 godz. zajęć -  warsztaty fotograficzne

Zajęcia organizacji czasu wolnego – rozwijanie uzdolnień i zainteresowań

- 30 godz. zajęć – warsztaty wokalne

- 30 godz. zajęć – warsztaty umuzykalniające

- 30 godz. zajęć – warsztaty wędkarskie

- 40 godz. zajęć  - warsztaty teatralne

- 40 godz. zajęć  – warsztaty dziennikarskie

 

Doradztwo specjalistyczne

-   6 godz. zajęć– doradztwo zawodowe

           

Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. Uczestnik ma prawo do jednej usprawiedliwionej nieobecności.

            Każdy uczestnik Projektu otrzyma CERTYFIKAT potwierdzający udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu.

BIURO PROJEKTU – „Teraz młodzież – program aktywnej integracji młodzieży”

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DROHICZYNIE

UL. WARSZAWSKA 12, 17-312 DROHICZYN      TEL/FAX. 085 655 83 23

OFERTA PROGRAMOWA PROJEKTU

OFERTA PROGRAMOWA PROJEKTU

„TERAZ MŁODZIEŻ – PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY”

REALIZOWANYM PRZEZ

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DROHICZYNIE

·       Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w ramach Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej.

Świetlica zapewnia:

- Pomoc w nauce

- Organizację czasu wolnego

- Rozwijanie zainteresowań

- Organizację zajęć edukacyjnych, relaksacyjnych, artystycznych i sportowych

Świetlica prowadzi:

- Zajęcia socjoterapeutyczne

- Oddziaływania terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne i logopedyczne

- Stałą pracę z rodziną uczestnika zajęć świetlicy

Świetlica udziela wsparcia w sytuacja kryzysowych:

- szkolnych

- rodzinnych

- rówieśniczych

- osobistych

·       Udział w Projekcie

„Teraz młodzież – program aktywnej integracji młodzieży” realizowanym w

Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej MGOPS DROHICZYN

umożliwia uczestnictwo w:

- szkoleniu – zdobywania nowych kompetencji – warsztaty „DJ”

- szkoleniu – zdobywania nowych kompetencji – warsztaty informatyczno – programistyczne

- szkoleniu – zdobywania nowych kompetencji – warsztaty wideofilmowania

- szkoleniu – zdobywanie nowych kompetencji – warsztaty fotograficzne

- zajęciach – organizacji czasu wolnego – warsztaty wokalne

- zajęciach – organizacji czasu wolnego – warsztaty umuzykalniające

- zajęciach – organizacji czasu wolnego – warsztaty wędkarskie

- zajęciach – organizacji czasu wolnego – warsztaty teatralne

- zajęciach  doradztwa zawodowego

        

·       Każdy uczestnik Projektu otrzyma dyplom potwierdzający udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu.

·       W Projekcie przewidziano wyjazd integracyjny uczestników projektu, spotkania relaksacyjne studyjne i plenerowe w trakcie trwania zajęć oraz na zakończenie poszczególnych warsztatów i na zakończenie projektu.

·       Podczas zajęć zapewnia się posiłki dostosowane do pory dnia i czasu trwania spotkań.

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE.

  

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

ZASADY UCZESTNICTWA W  PROJEKCIE

„TERAZ MŁODZIEŻ – PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY”

REALIZOWANYM PRZEZ MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DROHICZYNIE

WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

W RAMACH PRIORYTETU VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI

PODDZIAŁANIE 7.1.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIA AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

         Projekt „Teraz młodzież – program aktywnej integracji młodzieży”, realizowany przez MGOPS Drohiczyn w terminie 01.01.2009r.– 31.12.2009r. skierowany jest do młodzieży w wieku 15-25 lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym; zamieszkującej na terenie miasta i gminy Drohiczyn,.

            W ramach projektu 50 osobowa grupa młodzieży przez okres dwunastu miesięcy będzie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w ramach Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej działającej przy MGOPS Drohiczyn.

            Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne.

            Rekrutacja uczestników projektu odbędzie się na podstawie pisemnego zgłoszenia chęci uczestnictwa w projekcie poprzez wypełnienie Deklaracji uczestnictwa w projekcie. W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenie podpisywać będą również rodzice/opiekunowie/. Wyboru uczestników projektu dokona powołany do tego celu zespół.

            Zakwalifikowane osoby wezmą udział w:

- Dwunastomiesięcznym uczestnictwie w Zajęciach Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej działającej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie

W tym:

Szkolenia – zdobywanie nowych kompetencji

- 32 godz. zajęć  – warsztaty „DJ”

- 18 godz. zajęć – warsztaty informatyczno – programistyczne

- 17 godz. zajęć – warsztaty wideofilmowania

- 35 godz. zajęć -  warsztaty fotograficzne

Zajęcia organizacji czasu wolnego – rozwijanie uzdolnień i zainteresowań

- 30 godz. zajęć – warsztaty wokalne

- 30 godz. zajęć – warsztaty umuzykalniające

- 30 godz. zajęć – warsztaty wędkarskie

- 40 godz. zajęć  - warsztaty teatralne

- 40 godz. zajęć  – warsztaty dziennikarskie

Doradztwo specjalistyczne

-   6 godz. zajęć– doradztwo zawodowe

            Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. Każdy uczestnik ma prawo do jednej usprawiedliwionej nieobecności.

Każdy uczestnik Projektu otrzyma CERTYFIKAT potwierdzający udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu.

 

Regulamin REKRUTACJI I UDZIALU W PROJEKCIE 2009.doc

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 2009.doc

OSWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 2009.doc